ORTAK DERSLER PROGRAMI (ODP) NEDİR?

           Ortak Dersler Programı, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu misyon ve vizyonunun bir gereği olarak, hangi disiplinin eğitimini almış olursa olsun, mezuniyet sonrası hayatlarında öğrencilerimizin dünyayı kendi bütünlüğü ve hareketliliği içerisinde anlayabilmelerini; olaylara zaman-mekan bağlamında geniş bir perspektiften bakabilmelerini; doğru, sistematik ve tutarlı düşünebilmelerini ve düşüncelerini anlamlı bir çerçevede ifade edebilmelerini sağlayacak temel becerileri kazandırmak amacına matuf, günümüzün özgün şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış bir bağımsız müfredattır.​

Bu yaklaşımıyla Ortak Dersler Programı, öğrencilerin muhtelif alanlara dair bilgi dağarcığını genişletmekten öte, onlara hayatları boyunca kullanacakları eleştirel ve yaratıcı zihinsel alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır.

İnsan olmak ne anlama gelir ve farklı zamanlarda ve kültürlerde insan nasıl anlaşılmıştır? İnsan ile toplum arasındaki kuruculuk ilişkisi nasıldır? Siyasi ve iktisadi alanların mahiyeti ve insani varoluşun diğer alanları ile irtibatı nedir? Sistematik ve tutarlı düşünme becerisi nasıl kazanılır? Metin nasıl okunur; metne eleştirel bakış nasıl kazanılır? Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri nasıl farklılaşır? Kozmolojik algılar ile sosyal ve felsefi düşünce arasında belirlenimci bir ilişki var mıdır? İnsani tecrübenin estetik yansımaları nelerdir, nasıl anlaşılabilir?​


İstanbul Şehir Üniversitesi Ortak Dersler Programı, üniversiter eğitimin dünyada giderek yaygınlaşan bir parçası haline gelmiş olan ve genellikle ‘çekirdek’ ya da ‘ortak müfredat’ (core curriculum / common core / common courses) olarak adlandırılan özel müfredat yapılarının Şehir Üniversitesi’nin amaçları istikametinde özgün bir içeriğe kavuşturulmuş biçimidir. Tercih ettikleri bilgi disiplininde ilerlemeye başlamadan önce öğrencilere, hayatları boyunca kendilerine lazım olacak temel becerileri kazandırmayı ve onların fikri altyapılarını tahkim etmeyi hedefleyen Program, günümüz dünyasının ve Türkiyesinin özgün şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlarmıştır.

 

Bu genel tanıma bağlı kalarak, ODP’nin amaçları şu şekilde maddeleştirilebilir:

  1. Ortaöğretim boyunca kazanılamayan ‘temel eğitim’ altyapısını takviye etmek, öğrencileri toplumun, kültürün, siyasetin, iktisadın ve tabiat bilimlerinin temel kavram ve modelleriyle tanıştırmak;
  2. Bilgi teknolojilerinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte ortaya çıkan ve sınırları sürekli genişleyen bilgi/enformasyon yığını içerisinden “doğru” ve “ihtiyaç duyulan” bilgiye erişimi mümkün kılacak güçlü bir müşahede (gözlem) ve muhakeme (akıl yürütme) becerisi kazandırmak;
  3. Baş döndürücü bir hıza ve karşı konulamaz bir güce sahip bu değişim sürecinde, gelişmelere soğukkanlı, mukayeseli bir perspektiften ve tarihi bir derinlik içerisinden bakmayı mümkün kılan, olayları dinamik bir süreçte değerlendirmeyi sağlayan ve güçlü bir zaman idraki kazandıran insanlık tarihi altyapısını oluşturmak;
  4. İçinde varolduğumuz şehirden yola çıkarak dünya şehirlerini anlamayı, şehirler üzerinden de sosyal, ekonomik, siyasi ve düşünsel dünyalara nüfuz etmeyi sağlayacak güçlü bir mekan idrakine kapı aralamak;
  5. İçinde varolduğumuz ülkeyi zaman (insanlık tarihi içerisindeki yeri) ve mekan (dünya üzerindeki konumu) koordinatlarında anlamlandırmayı mümkün kılacak bir yakın Türkiye tarihi altyapısı kazandırmak; 
  6. Büyük ölçüde on dokuzuncu yüzyılda şekillenen bilgi disiplinlerinin sahip olduğu yöntem, yaklaşım ve kavramlarının gerçekliği anlama ve açıklama noktasında giderek yetersiz kaldığı şu tarihi dönemeçte, bilgi şablonlarının tarihsel yönüne duyarlılık kazandıracak, bilindik olanın garipsenmesini sağlayacak ve doğal sayılana karşı bir mesafe koymayı mümkün kılacak, geliştirilmeye müsait bir bilgi/bilim yöntemi ve yaklaşımı sunmak;
  7. Doğru”nun yanısıra “iyi” ve “güzel”e ilişkin bir farkındalık oluşturmak;
  8. Kısmen bilginin paradigmalaşma sürecinin doğal bir aşaması, kısmen de bilgide derinleşme ve kesinlik/dakiklik arayışının bir sonucu olan disipliner ayrışma ve uzmanlaşma sürecinin gerçekliğin anlaşılmasını ve açıklanmasını gittikçe zorlaştıran, hatta yer yer imkansız kılan bir seviyeye ulaştığı zamanımızda, gerçeklikle kendi yalınlığı/bütünlüğü içerisinde yüzleşmeyi mümkün kılacak disiplinlerötesi bir bakışa fırsat vermek;
  9. Türkçe ve İngilizce dil ve ifade berecilerini geliştirmek.

 

​​​