GÜNHAN BÖREKÇİ

günhan.jpg

 

Ortak Dersi: UNI 221-222 "Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar"
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi -
Tarih Bölümü

 
 
Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’­nü bi­tir­dik­ten son­ra (1996) ay­nı üni­ver­si­te­nin Ta­rih Programı’n­da “The French Re­vo­lu­ti­on and the Ot­to­mans: Po­pu­lar Ima­ges of ‘Liberty Equa­lity-Fra­ter­nity’ in La­te Ot­to­man Ico­nog­raphy, 1908-1912” baş­lık­lı yük­sek li­sans te­zi­ni ta­mam­la­dı (1999). “Fac­ti­ons and Fa­vo­ri­tes at the Co­urts of Sul­tan Ah­med I (r. 1603-17) and his Imme­dia­te Pre­de­ces­sors” baş­lık­lı te­zle Ohi­o Sta­te Üni­ver­si­te­si’nde Ta­rih doktoru unvanı alan (2010) Bö­rek­çi’nin, ge­nel il­gi alan­la­rı, er­ken mo­dern dö­nem Os­man­lı si­ya­sî, as­ke­rî ve toplumsal ta­ri­hi ve kar­şı­laş­tır­ma­lı 17. yüz­yıl kri­zi­dir. Ah­met Ars­lan­türk ile ya­yı­na ha­zır­la­dı­ğı, Fe­ri­dun Ahmed Bey ve Nüz­het-i Es­râ­rü’l-Ah­yâr der Ah­bâr-ı Se­fer-i Si­get­var Ad­lı Ese­ri baş­lık­lı bir ça­lış­ma­sı ve çe­şit­li der­gi­ler­de ya­yım­lan­mış ma­ka­le­le­ri vardır. 2010 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi kadrosuna katılmıştır.
 

Detaylı CV için tıklayınız.