COŞKUN ÇAKIR

coşkun.jpg

 

Ortak Dersi: UNI 201 "Modern Türkiye'nin Oluşumu I" *TÜRKÇE SECTION

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Tarih Bölümü

 

coskuncakir@sehir.edu.tr


İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si’nden me­zun ol­du (1987). Ay­nı üni­ver­si­te­nin İk­ti­sat Fa­kül­te­si’nde araş­tır­ma gö­rev­li­liğine başladı (1989); İktisat Tarihi Programı’nda yük­sek li­sans (1990) ve dok­to­ra­sı­nı (1998) ta­mam­la­yıp, do­çent (2002) ve pro­fe­sör ol­du (2008). 2004-2007 yıl­la­rı ara­sın­da ABD’de North Ca­ro­li­na ve Ge­or­ge­town üniversitelerinde mi­sa­fir öğ­re­tim üye­si ola­rak bu­lun­du. 2009 yılında başladığı İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki görevine halen rektör yardımcısı olarak devam etmektedir. Ça­lış­ma­la­rı­nı Tür­ki­ye’nin eko­no­mik ve top­lum­sal ya­pı­sı ve ta­ri­hi ala­nın­da yo­ğun­laş­tır­dı. Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi (İstanbul: Küre Yayınları, 2001), 19. Yüzyılda Bir Anadolu Şehri Niksar (Sosyo-ekonomik Yapı) (İstanbul: Alfa Yayınları, 2001) ve Osmanlı Medeniyeti (ed.) (İstanbul: Klasik Yayınları, 2005) başlıklı kitapları yayımlandı.
 
Detaylı CV için tıklayınız..